ค่าธรรมเนียม / ดอกเบี้ย

ค่าธรรมเนียม / ดอกเบี้ย

การขายฝาก

ดอกเบี้ย 1 - 1.25% ต่อเดือนหรือ 12-15% ต่อปี (ตามกฎหมายกำหนด)

ค่าธรรมเนียมการขายฝาก 

+ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 2% ของราคาประเมินหรือราคาขายฝาก

+ ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร)

+ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ในกรณีถือครองน้อยกว่า 5 ปีหรือมีชื่อในทะเบียนบ้านน้อยกว่า 1 ปี

+ ค่าอากรแสตมป์ 0.5% (กรณีไม่เสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ)

+เงินปากถุง 4-5% ของวงเงินที่อนุมัติ

+ หักดอกเบี้ยล่วงหน้า 3 เดือน

** ค่าปากถุง ดอกเบี้ยจ่าย และค่าใช้จ่ายที่สำนักงานที่ดิน ผู้ขายฝากเป็นผู้ชำระทั้งหมด **

 

ค่าธรรมเนียม / ดอกเบี้ย

การจํานอง

ดอกเบี้ย 1-1.25% ต่อเดือนหรือ 12-15% ต่อปี (ตามกฎหมายกำหนด)

+ หักดอกเบี้ยล่วงหน้า 3 เดือน

+เงินปากถุง 4-5% ของวงเงินที่อนุมัติ

 

ค่าธรรมเนียมการจำนอง

+ ค่าธรรมเนียมคำขอจดจำนองแปลงละ 5 บาท

+ ค่าจดจํานอง 1% ของวงเงินจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

+ ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของวงเงินจำนอง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

 

** ค่าปากถุง ดอกเบี้ยจ่าย และค่าใช้จ่ายที่สำนักงานที่ดิน ผู้ขายฝากและผู้ทำจำนอง เป็นผู้ชำระทั้งหมด 

โดยหักออกจากยอดอนุมัติ **

 

(ติดต่อโทร 081-495-4692 หรือแอดไลน์ @toonnasub )

แผนผังเว็บไซต์