การขายฝาก คืออะไร? ต่างจากการจำนองอย่างไร?

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำในปัจุบัน ทั้งที่เกิดจากสภาวะเงินเฟ้อที่ทำให้ข้าวของราคาแพงขึ้นก็ดี หรือวิกฤตโควิด 2019 ก็ดี ก็ส่งผลให้เจ้าของที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เดือดร้อนตามๆ กันไปด้วย ทำให้เราอาจจะได้ยินวิธีการแปลงทรัพย์สินเหล่านี้ให้เป็นเงินก้อนอย่าง “การขายฝาก”


การขายฝากคืออะไร?

การขายฝาก คือการทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์รูปแบบหนึ่ง โดยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน(หรือความเป็นเจ้าของ) จะกลายเป็นของผู้ซื้อฝากทันที เหมือนสัญญาซื้อขายทั่วไป โดยผู้ขายฝากมีโอกาสนำเงินมาไถ่ถอนทรัพย์สินนั้นคืนในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนผู้รับซื้อฝากจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ย และได้รับเงินต้นคืนเมื่อมีการไถ่ถอน

 

การขายฝากต่างจากการจำนองอย่างไร?

สิ่งที่แตกต่างระหว่างการขายฝากและการจำนองที่สำคัญได้แก่

1. กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
การจำนองไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้กับผู้รับจำนอง แต่การขายฝากต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้กับผู้รับซื้อฝาก

2. การไม่ชำระหนี้
หากผู้จำนองไม่ชำระหนี้ตามกำหนด ผู้รับจำนองจะฟ้องบังคับจำนองให้กองบังคับคดีประมูลขายทอดตลาด หรือยึดทรัพย์สินเป็นของผู้รับจำนอง ในขณะที่หากผู้ขายฝากไม่มีเงินมาไถ่ถอนตามสัญญาในเวลาที่กำหนด ซึ่งตามกฎหมายจะสามารถขยายกำหนดเวลาไถ่ถอนการขายฝากได้ แต่หากไม่มีการขยายกำหนดเวลา ทรัพย์สินนั้นก็จะตกเป็นของผู้รับขายฝาก

 

สนใจขายฝากที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ดูบริการจาก toonnasub เพิ่มเติม คลิก https://toonnasub.com/service

toonnasub.com
24 . 04 . 22

แผนผังเว็บไซต์