สัญญาขายฝากคืออะไร? จำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง?

สัญญาขายฝากคืออะไร?

สัญญาขายฝาก คือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินจะตกไปเป็นของผู้ซื้อฝาก โดยผู้ซื้อฝากตกลงในสัญญาว่า ผู้ขายฝากมีสิทธิมาไถ่ถอนทรัพย์สินนั้นคืนได้ ภายในกำหนดเวลา แต่ต้องไม่เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น การขายฝากที่ดินโดยมีข้อตกลงว่า ผู้ขายฝากต้องการไถ่ถอนคืนและผู้ซื้อฝากจะยอมขายคืนเช่นนี้ ถือว่าเป็นข้อตกลงให้ไถ่ถอนคืนได้

สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักความหมายของคำว่า “การขายฝาก” สามารถอ่านได้ที่บทความ > การขายฝาก คืออะไร? ต่างจากการจำนองอย่างไร?

 

สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในสัญญาขายฝาก

1. ทรัพย์สินที่ขายฝากจะเป็นของผู้ซื้อฝากทันทีที่ทำสัญญา โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ขายสามารถไถ่ถอนทรัพย์สินที่ขายฝากได้ในเวลาที่กำหนด โดยอสังหาริมทรัพย์ อย่างที่ดิน หรือบ้าน มีกำหนดการไถ่ทรัพย์ในสัญญาไม่เกิน 10 ปีตั้งแต่วันที่ทำการขายฝาก

2. การกำหนดสินไถ่ ต้องไม่เกินราคาขายฝากที่แท้จริงรวมกับอัตราดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 15% ต่อปี

3. การทำสัญญาขายฝากสำหรับอสังหาริมทรัพย์ ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพราะหากไม่ได้มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายชื่อผู้ต้องรับผิดเป็นสำคัญจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้

 

หากสนใจขายฝากที่ดิน สามารถดูขั้นตอนการพิจารณาการขายฝากที่ดินที่ toonnasub.com คลิก https://toonnasub.com/step

 

ที่มา: https://www.krisdika.go.th/data/legalform/form_171/form_171.pdf

toonnasub.com
03 . 05 . 22

แผนผังเว็บไซต์