ค่าธรรมเนียมการขายฝาก และค่าธรรมเนียมไถ่ถอนการขายฝาก

ค่าธรรมเนียมสำหรับการจดขายฝาก

1. ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรมขายฝาก 2% ของราคาประเมินทรัพย์สิน
2. ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย คำนวณจากราคาประเมินทรัพย์สิน
3. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ของราคาขายฝาก หรือราคาประเมินทรัพย์สิน (ขึ้นกับว่าราคาใดสูงกว่า) ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี
4. ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของราคาขายฝาก หรือราคาประเมินทรัพย์สิน (หากเสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว ไม่ต้องจ่ายค่าอากรแสตมป์)

 

ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนขายฝาก

1. ค่าธรรมเนียม แปลงละ 50 บาท
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
3. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
4. ค่าอากรแสตมป์ 0.50% ของราคาประเมินหรือยอดสินไถ่

 

หากสนใจดูค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยการขายฝากจาก toonnasub.com คลิก https://toonnasub.com/outgoings

 

ที่มา: https://www.dol.go.th/

toonnasub.com
03 . 05 . 22

แผนผังเว็บไซต์